Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաշվետվություն. նախագծի ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի սկզբին ներկայացրել էինք անհատական նախագիծ, որով սովորողների հետ ուսումնասիրելու էինք արհեստական բանականություն(մեքենայական ուսուցում)։ Քանի որ արդե ունեի դասվանդելու փորձ, ինձ համար անակնկալ չէր շփվելը արևմտյան սովորողների հետ, սակայն այդքան հեշտ էլ չէր: Դասերը անցկացվել են խաղերի միջոցով՝ թիմային մտածողությունը զարգացնելու համար, քննարկումների միջոցով՝ սովորածը ամրապնդելու ու իրագործելու համար: Կատարած աշխատանքը՝ Մոտավոր պատկերացում են... Continue Reading →

Experience is the best teacher

Books are considered to be the source of all knowledge, but all that one learnsthrough a book is only of theoretical nature in the form of ideas and concepts. Itis essential to utilize them in a real environment and experience the knowledgethat is learned from books.Learning is nothing but understanding the world around us. Books,... Continue Reading →

Are parents best teachers?

Obviously, the first teachers we have in our lives in most cases are our parents.They teach us to walk, to speak, and to have good manners before we reach"the real world. " More than even the professional teachers that we have atschool, parents are generally the most involved in the development andeducation of children.Almost for... Continue Reading →

Հունվարյան ճամբարը արևմուտքում

Հունվար ամսին, որպես ճամբար, աշխատելու ենք կրտսեր սովորողների հետ: Ուսումնասիրելու ենք մեքենայական ուսուցում Teachable machine կայքի միջոցով: Նախագծի ընթացքում սովորողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ արհեստական բանականության մասին, կստանան հնարավորություն ծրագրավորել, կիրառել առօրյայում, նաև կունենան հնարավորություն համագործակցելու այլ ջոկատների հետ՝ իրագործելով ՏՏ նախագիծ: Ահա քայլերը՝ Ծանոթացում արհեստական բանականությանը,Ծանոթացում կայքին, բաժիններին, աշխատանքային գործիքների ուսումնասիրում,Ուսուցումկապը zoom, teams հարթկների հետ,Նախագծերի... Continue Reading →

հաշվետվություն: Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

Այս կիսամյակը ամենածանրաբեռնված էր կարծես ինձ համար: Ունեցել եմ 3 քննություն, դեռ 3-ն էլ ունեմ, աշխատել եմ երկարաժամկետ ու ծավալուն նախագծերի վրա, եղել եմ կամավոր մի շարք կազմակերպություններում: Մի քանի ամիսների ընթացքում վերցրել էի նորմայից բարձր պատասխանատվություն ինձ վրա ու դեռ հիմա էլ չեմ կարողանում հասկանալ, օգնել է այն, թե ոչ: Սեպտեմբերից շարունակել ենք ռոբոտիքսի... Continue Reading →

Edufood

Ինովարիում խաղի ընթացքում ստեղծված մի փոքր խումբ որոշեց իր ուսերին վերցնել ահռելի մեծ խնդիր՝ դպրոցահասակների սննդի հարցը, գտնել լուծումներ ու իրագործել: Սկզբնական շրջանում, դեռ թիմը ստեղծում էր գաղափար, որով պիտի առաջնորդվեր, այնուհետև ամբողջական պլանից հետո սկսեցի աշխատել կայքի ստեղծման հիմման վրա: Անկեղծ ասած, ինձ համար էլ շատ կարևոր նախագիծ էր, և երբն էլ մի փոքր... Continue Reading →

Nature

Today, as we can see, humans tend to protect nature. They clean their environment, don’t use plastic bags, and speak about the problems, which can hurt the environment. One of the biggest problems is the usage of fossil fuels. Personally, I know that people live by the help of nature, and the opposite, however, today... Continue Reading →

The usage of the internet

In general today the usage of the internet has a lot of advantages and disadvantages. In fact, some people think that widespread use of the internet can harm our lives. Also, there is an opinion that the internet makes our life easier than it was in the past. Personally, I agree that the internet has... Continue Reading →

Do you agree or disagree

People should sometimes do things that they do not enjoy doing. Life is challenging. In order to be happy and successful, we need to prepare ourselves on many fronts. Although participating in enjoyable activities is always desirable, in my view it is also necessary at times to do things we do not enjoy. The bases for my... Continue Reading →

Grades

In the educational system, they make degrees to encourage students to study better. People think that grades help students to work harder. However, I disagree with this statement because people have to study for their knowledge and if they want to study, they do not need motivation. Firstly, grading does not assess abilities. With grades,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑