Featured

Welcome to My New (Ваш род занятий) Blog

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

Past modals

c.

 1. You might have left your bag on your seat in the restaurant.
 2. My wife can’t have taken my keys .She never does that.
 3. Our neighbours might have gone on holiday .There are no lights on in the house.
 4. The Mayor can’t have accepted the bribe. He’s a very honest man .
 5. H
 6. My girlfriend must have been at home last night.She was studying for an exam.
 7. I can’t have borrowed any money from you.I never forget things like that.

d.

 1. I’m sorry, but you should have studied more.
 2. You shuoldn’t have done so much at the weekend.
 3. She shouldn’t have driven so fast.
 4. I agree. She shouldn’t have bought it.
 5. I know. We should have dressed up.

Past modals

4a

 1. Ben must have read my email.I sent it yesterday.
 2. Holly’s crying.She might have had an argument with her boyfriend.
 3. Sam and Ginny can’t have got lost. They had map.
 4. You can’t have seen Ellie yesterday .She was in bed with flu.
 5. John might not have heard you .You know he’s a bit deaf.
 6. Lucy must have bought a new car .I saw her driving a Mercedes!
 7. Alex can’t have been very ill .He was only off for one day.
 8. They didn’t come to our party.They might not have receive the invitation.

4b

 1. You should have learnt some French before you went.
 2. You should have saved it on your mobile phone .
 3. He shouldn’t have gone by car .The train is much faster .
 4. You shouldn’t have invited her .She’s always like that.
 5. You shouldn’t have bought so many shoes.Doyou need three pairs?
 6. I know.I should have gone to bed earlier.

Բարդ նախադասություն

Ջրօրհնեքից մի քանի ամիս անց գյուղ գնացի՝ պրկված նյարդերս փոքր-ինչ հանգստացնելու։ Ապրում էի գյուղից բավական հեռու՝ ծաղկազարդ սարի լանջին, ուր մի քանի քողտիկներ կային, որոնցից մեկն էլ իմն էր։ Շուրջանակի փռված են դալար մարգագետինները՝ եզերված սաղարթախիտ անտառներով։ Անհուն, խորունկ մի անդորրություն է սփռված հուռթի դաշտերին ու անտառներին։ Մի կայուն լռություն, որով կարծես հագեցած լինի օդի ամեն մի հյուլեն։

Զգում եմ՝ ինչպես մեծ քաղաքի աղմուկից գրգռված, ու պրկված ջղերս այս անդորրության մեջ ազատվում են լարվածությունից անհագաբար, շնչում եմ մաքուր օդը, և հոգիս ներդաշնակվում է բնության հետ։ Օրերով թափառում եմ զմրուխտե մարգագետիններում, խորհում մեծ ու անհուն բնության մասին։

Արևը՝ տիեզերքի ամենից հզորն ու գեղեցիկը, թևատարած սավառնում է՝ քշելով թուխպի՝ բրդի քուլաների նմանվող ծվենները։

Հրաշագործ բնությունը մարդկանց շնորհել է ուժ ու խելք՝ կռելու իրենց ճակատագիրը։(1)

Mixed conditionals

1.I didn’t invite them for dinner. But I woldn’t hesitate if I was a good cook. (not hesitate)

2. If we had bought a good map, we wouldn’t have been in the middle of nowhere now. (not be)

3. If I wasn’t afraid of flying, I would visit you in California a long time ago. (visit)

4.I’d have my driving licence if I stoped at the traffic lights. (stop)

5 If you had sold your business, you could have enjoyed life now. (can enjoy)

6.If I were you, I would quit the job after the pay drop. (quit)

7.I’d be a happy man if I marred Marion when we were young. (marry)

8 If we didn’t trust them, we wouldn’t ask them to stay with us last summer. (not ask)

9 He’d study at university if he pas the entrance exam. But he didn’t. (pass)

10 Tina’s  French is quite weak. She could help you in Paris if her French better. (be)

1.If we go now, we will be back for dinner in time.

2) What we would do in my position?

3) If I were you, I would send the letter as soon as possible.

4) She was really lucky! She would have died if they hadn’t seen her.

5) I wouldn’t need to study so hard if I spoak perfect English.

6) You would get a cold if you didn’t close the window.

7) If she didn’t call her father soon, he would be worried.

 8) would You have let him if he had come to the party yesterday?

9) If she was taller, she would be ableto join the basketball team.

 10) You will be rich if you win the lottery. But this is unlikely.

11) You won’t go to New York unless you get visa.

12) He would take away your mobile phone if you don’t stop writing text messages.

13) We will be very happy if you tell us about it sooner. But now, it’s too late.

14) If you give me half of your pocket money, I will do your homework.

15) If the weather is nice next weekend, we will go to the beach.

Դերբայական դարձված

 1. Մեր առջև էր դժվարամատչելի լեռը` ժայռոտ կատարը երկինք մխրճած։
 2. Մայրս, տուն վերադառնալով, հագուստը փոխեց և անցավ խոհանոցային գործերին։
 3. Քթի տակ երգելով` գործ էր անում։
 4. Հետևելով բժշկի ցուցումներին` սկսեցինք հիվանդին այլ կերպ բուժել։
 5. Ծնողների կարծիքին հակառակված` անում է միայն իր ուզածը։
 6. Չնայած հորդ անձրև սկսվելուն խաղը շարունակվում էր։
 7. Մոտեցավ և վրանի անկյունում դարսած ծալքերից երկու բարձ հանեց։
 8. Տղան դեպի հայրը վազեց` տուփերը ցույց տալու։
 9. Խուսափում են ուրիշ գյուղից աղջիկ ուզելուց։

Առաջադրանք, 06.02.2020

Լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր։ 
Որոշել էինք շրջագայել, հավաքել ուշադրության արժանի հինավուրց ավանդությունները, ուսումնասիրել իմ հայրենի լեռնաշխարհի`հիացմունք պարգևող պատմական հուշարձանները, ճարտարապետական կոթողները։
Շրջում էինք ձիերով, հաղթահարում լեռնաշխթաների` հոգնություն պատճառող բնական  խոչընդոտները, անցնում անդնդախոր ձորերով։ Ձիրեին ազատ արձակելով` նստում էինք բարձունքների վրա, ակնապիշ նայում հազիվհազ նշմարվող օձագալար արահետներին, դիտում բացատները, որտեղ լուսնկա գիշերներին կխտարներն էին խայտում, արջերն էին մռթմռթում, գնում իրենց որջերը։ Ահա փոքրիկ լիճը`ալիքների բեկբեկուն արփիափայլով, աչքի պես վճիտ. տեղաբնակները լոռեցուն հատուկ չափազանցությամբ<< Ծովեր>> են անվանել այն։ Պատահում էր, երբ գիշրը վրա էր հասնում, ճանապարհը վստահում էինք ձիերին։ Սմբակերի թափից պոկվում էին քարեր ու գլորվում, և անտառը լցվում էր ահասարսուռ արձագանքներով։

 1. Ընդգծված նախադասություւնը շարահյուսական վերլուծության ենթարկիր։
 • Շրջում էինք-ստորոգյալ
 • Ձիերով- միջոցի խնդիր
 • Հաղթահարում-ստորոգյալ
 • Լեռնաշղթաների-հատկացուցիչ
 • Հոգնություն պատճառով-որոշիչ
 • Բնական-որոշիչ
 • Խոչընդոտները-ուղիղ խնդիր
 • Անցնում-ստորոգյալ
 • Անդնդախոր-որոշիչ
 • Ձորերով-տեղի պարագա

4.Տեքստից գտիր դերբայական դարձվածները, որոշիր՝ որքանով ես ճիշտ կետադրել։

 • Որոշել էինք շրջագայել, հավաքել ուշադրության արժանի հինավուրց ավանդությունները,ուսումնասիրել իմ հայրենի լեռնաշխարհի հիացմունք պարգևող պատմական հուշարձանները, ճարտարապետական կոթողները։
 • Շրջում էինք, ձիերով հաղթահարում լեռնաշղթաների հոգնություն պատճառող բնական  խոչընդոտները, անցնում անդնդախոր ձորերով։
 • Ձիերին ազատ արձակելով՝ նստում էինք բարձունքների վրա, ակնապիշ նայում հազիվհազ նշմարվող օձագալար արահետներին, դիտում բացատները որտեղ լուսնկա գիշերներին կատարներն էին խայտում, արջերն էին մռթմռթում, գնում իրենց որջերը։
 • Պատահում էր, երբ գիշրը վրա էր հասնում, ճանապարհը վստահում էինք ձիերին։

Առաջադրանք, 04.02.2020

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։ Առաջին նախադասությունը ենթարկիր շարահյուսական վերլուծության։

Փոքրասիական Եփեսոս քաղաքում պաշտում էին մայրության և արգասաբերության աստվածուհուն՝ Արտեմիսին, ներբողում նրա շնորհներն ու զարմանահրաշ գեղեցկությունը։ Ի պատիվ սիրելի աստվածուհու եփեսոսցիները որոշեցին կառուցել մի այնպիսի տաճար, որի նմանը չի եղել աշխարհում։

Հարյուր քսան տարի տևեց նրբագեղ տաճարի շինարարությունը։ Կառույցը ապշեցնում էր շքեղությամբ. շրջապատված էր բարձրաքանդակ մույթերով, ժանեկազարդ խոյակներով։ Որմնաքանդակները Արտեմիսին ներկայացնում էին իր ամբողջ պերճանքով. նա զարդարված էր բնական քարերով՝ հակինթով, սուտակով , շափյուղակով, իսկ աչքերը խոշոր ադամանդներ էին, որոնք շողարձակում էին նաև ականակիր խավարում։ Եփեսոսի բնակիչները հպարտանում էին Արտեմիսի՝ դարերի համար կառուցված տաճարով և քաղաք մտած օտարերկրացիներին  այնտեղ առաջնորդում՝ տեսնելու հրաշակերտ շինությունը, ապշելու մարդկային հանճարով, ամենաստեղծ ու խորաթափանց։

ստորոգյալ – պաշտում էին, ներբողում

աստվածուհուն – ուղիղ խնդիր, գեղեցկությունը, շնորհները

փոքրասիական Եփեսոս – նախադաս որոշիչ

Արտեմիսին – բուն բացահայտիչ

զարմանահրաշ- նախադաս որոշիչ

2. Արտագրիր նախադասությունները՝ տեղադրելով ներքևում տրված բառերը։ Հաշվի առ կետադրությունը։ Նախադասությունները ենթարկիր շարահյուսական վերլուծության։

11
 • Ով մարդիկ, երկնքից ձեր խնդրածը միշտ իմ ոտքերի տակ է,-մրմնջաց բանաստեղծը։
 • Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս՝ ընկրկելով փողոցով անցնող քաղաքապետի առջև։
 • Մենք խուսափում էինք նրա գործած արարքի մասին որևէ հարց տալուց, թեև ինքը պահանջ էր զգում իր մտքերն արտահայտելու։
 • Հաճախ նա գիշերները վեր էր թռչում խայթվածի պես, գալարվում անկողնու մեջ, ճչում հրդեհում այրվողի նման, հետո լռում սարսափած։
 • -Հո չես հիվանդացել,- սրտագին ձայնով հարցրեց նա ինձ և մոտենալով ուշադիր աչքերիս նայեց,- գույնդ տեղն է, միայն տխուր ես երևում։
 • Անթարթ հայացքով Լիլիթը շարունակ նայում էր սողունին, սակայն օձը, ի վերջո չդիմացավ նրա հայացքի կայծակին, սուլեց և մի ակնթարթում անհետացավ։

Third Conditional Form

1) If you hadn’t been late, we wouldn’t have missed  the bus.

2) If she  had studied  she would have passed the exam.

3) If we had arrived earlier, we would have seen John.

4) If they had gone to bed early, they wouldn’t have woken up late.

5) If he had become a musician, he  would have recorded a CD.

6) If she had gone to art school, she would have become a painter.

7) If I had been born in a different country, I would have learned to speak a different language.

8) If she had gone to university, she would have studied French.

If we (not/go) to the party, we (not/meet) them.

Second Conditional Form

1) If I were you, I would get a new job.

2) If he was  younger, he would travel more.

3) If we weren’t friends, I’d be angry with you.

4) If I had enough money, I’d buy a big house.

5) If she was not always so late, she’d be promoted.

6) If we (win) the lottery, we’d travel the world.

7) If you had a better job, we’d be able to buy a new car.

8) If I spoak perfect English, I’d have a good job.

9) If we lived in Mexico, I’d speak Spanish.

10) If she passed the exam, she’d be able to enter university.

Հունվարյան հաշվետվություն

Տոներից հետո, սկսեցինք հունվարյան ճամբարը, որը իր հետ բերեց նոր նպատակներ: Հունվարին ունեցանք քննարկումներ, հանդիպումներ, նոր նախագծեր և իհար՛րկե ճամփորդություն:

Այս ամիս, գրականությունից ունեցա Վ. Գոլդինգի «Ճանճերի տերը» գրքի վերլուծություն, Վահան Տերյանից՝ հետաքրքիր փաստեր և բանատեղծություններ, մի քանի ստեղծագործության վերլուծություն՝

Մաթեմատիկայից ուսումնասիրում ենք եռանկյունաչափություն, հակադարձ ֆունկցիա:

ՏՏ-ից այժմ մասնակցում եմ Tecnovation girls ծրագրին, որը օգնելու է բարելավվել մեր միջակայքը, և եղել եմ Դիջիթեք 2020- ի պատասխանատու: Ինչպես նաև, ավարտելով html և css-ը, սովորում ենք JavaScript լեզուն:

Հասարակագիտությունից քննարկել ենք տարածքային հիմնախնդիրներ, հոգեբանություն թեմաները: Հանդիպում ենք ունեցել հոգեբանի հետ:

Անգլերենի ժամանակ դասերի հետ զուգահեռ պատրաստում ենք մեծ նախագիծ:

Քանի որ ձմռանը ձյուն էր պետք, ընկեր Լիլիթի հետ, մի քանի 10-րդ դասարանցիներով այցելեցինք Զառ գյուղ:

Ահա այսքանով ավարտեմ հունվար ամիսը և սպասեմ արկածներով լի փետրվարին:)

Create your website at WordPress.com
Get started