Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sentences. 30.09.2019

The leader presented the annual report. How did you persuade Mother to agree to your suggestion? She wants typical American breakfast.How scarce good singers in our country?we need blend a little happiness and love in our lifeHe receive minimum salary, but it visible, that he works very hard.he noticed essential change after operation. With your talent, you... Continue Reading →

Fill in the Blanks. 30.09.2019

1. The March of Dimes makes its annual appeal in the early spring. 2. Oil paints blend easily to form thousands of different shades. 3. The minimum passing mark in most schools is 65%. 4. The producer always had her eye out for young talent. 5. Your gifts do not tempt me and will not... Continue Reading →

Գրաբար

Ձմեռն էանց Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո... Continue Reading →

Գնահատականը օգնու՞մ է սովորողին, թե՝ ոչ

Ուսումնասիրելով գնահատման համակարգը՝ գտա այսպիսի մի նախադասություն. «Գնահատումը օգնում է պարզել յուրաքանչյուր սովորողի գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների մակարդակը »: Բայց մի փոքր համաձայն չեմ: Իմ կարծիքով՝ գնահատումը կարող է խանգարել այն սովորողներին, ովքեր ունեն միջին գնահատական, ցանկանում են սովորել , սակայն որքան էլ՝ սովորում են, չեն կարողանում բարձրացնել իրենց գնահատականը: Այդ ժամանակ նրանք հիասթափվում են... Continue Reading →

Առաջին անգամ Արցախում

20.09.2019 թ., առավոտյան ժամը 8-ին, մեր խումբը՝ ընկեր Հերմինեի և ընկեր Անդրանիկի գլխավորությամբ , շարժվեց դեպի Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Արտաշավի գյուղ: Առաջին կանգառը եղավ Եղեգնաձորում: Նախաճաշեցինք և շարունակեցինք մեր ճանապարհը: Երկրերդ կանգառը եղավ Շաքիի ջրվեժը: Դե ինչպե՞ս կարող էինք անտարբեր անցնել նրա կողքով: Ի՞նչ խոսք. գրավիչ է և զարմանալի... Մի փոքր հանգստանալուց հետո արտասանեցինք... Continue Reading →

Կրթություն

Կրթությունը այն թեմաներից մեկն է, որը ակտուալ է ամենուր: Այսօր, մարդիկ գնալով հասկանում են, որ առաջնային ուշադրություն պետք է դարձնենք կրթությանը՝ կրթվենք և ինքնակրթվենք: Կրթությունը տանում է քեզ դեպի քո երազանքները: Եթե մտածում ես լավ ապագայի համար, ապա պետք է ունենասկրթություն:Կրթությունը ազատության ոսկե  դուռը բացելու բանալին է : Դրա շնորհիվ կունենաս լավ ընկերներ և ամեն մեկից ինչ-որ բան քաղելով՝ կստեղծես մեծ... Continue Reading →

How to become a good leader?

Every company should have good leaders. The first condition of a good leader is to be honest, intelligent and flexible. It is important for a good results and feedback. The second is their goals. Exceptional leaders are ones who regularly review employees of the main goal. Next are leader's skills. If you want to become... Continue Reading →

Ուսումնական պլան

Գիտելիք ստանալը կարևոր է, սակայ այսօր շատերը չեն ցանկանում սովորել, քանի որ նրանց հետաքրքիր չէ դասընթացը: Ինձ թվում է՝ պետք է ընտրել այնպիսի ճանապարհ, որը կհետաքրքրացնի սովորելու ընթացքը: Այս չորս օրերի ընթացքում զգացել եմ մեծ տարբերություն կրթահամալիրի և մյուս պետական դպրոցների միջև: Ծանոթանալով կրթահամալիրի ուսումնական պլանին՝ հասկացա, որ հենց այն է, ինչ ես ցանկանում եմ:... Continue Reading →

Սեպտեմբերի մեկը Արագածի գագաթից

Սեպտեմբերի մեկ, Արագած. այն օրերից մեկը, որին անհամբեր սպսում էի: Այս սեպտեմբերը առանձնացավ բոլոր իմ ունեցած սեպտեմբերներից: Այս տարի, ոչ թե դպրոցի բակում միջոցառման մասնակցեցի, այլ Արագածի Քարե լճի մոտից մեկնարկ տվեցի նպատակներիս իրականացմանաը: Լճի մոտ արտասանեցինք Ե. Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը: Եվ ժամը 10:30 սկսեցինք բարձրանալ Արագածի հարավային գագաթը: Քայլելով դեպի վեր՝... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑