Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաշվետվություն, Սեպտեմբեր

Այս տարի, սեպտեմբերին, ես և Լիզա Ծատուրյանը սկսեցինք Արևմտյան դպրոցի աշակերտներին սովորեցնել Scratch ծրագրավորման լեզուն: Ծրագիրը կարող եք տեսնել այստեղ։ Ահա ներկայացնում եմ՝ ինչ ենք արել այս օրերի ընթացքում. Դաս 1 – ծանոթացանք Scratch ծրագրի հետ , գրանցվեցինք , ծանոթացանք կերպարների և ետնապատկերների հետ։ Դաս 2 – Սովորեցինք կերպարին քայլեցնել, փոխել զգեստները, շարժումները Դաս 3... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑